UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
English language version Polish language version

Streszczenia / Abstracts

Aleksandra Sojczyńska

Waynet

Świadomość nieświadomego. Wykorzystanie naturalnych mechanizmówfunkcjonowania mózgu w celu zwiększania użyteczności sklepów internetowych / Awareness of the unconscious. Using the natural mechanisms of brain functioning to increase the usability of online shops

Streszczenie

“Świadome” podejmowanie decyzji przez każdego z nas tak naprawdę zdeterminowane jest przez wiele czynników, m.in. nasze wspomnienia, myśli, emocje, nabyte doświadczenia i otoczenie, w którym przebywamy. Obecność dwóch rodzajów mózgu, tzw. mózgu szybkiego, który opiera się na domysłach i intuicji oraz mózgu wolnego, który wymaga umysłowego skupienia i logiki, sprawia, że nie jesteśmy odporni na pułapki myślenia. Podczas referatu zostaną omówione wybrane metody “projektowania dla mózgu” (ang. human brain design) wykorzystywane w branży e-commerce, przy tworzeniu sklepów internetowych. Do danych metod zaliczyć można zasady: niedostępności, limitu, pośpiechu oraz elementy związane z grywalizacją i społecznym dowodem słuszności.

Słowa kluczowe:

sklep internetowy, użyteczność, doświadczenie użytkownika, psychologia, mózg szybki, mózg wolny, HCI, kognitywistyka, użytkownik, ecommerce, „projektowanie dla mózgu”

Abstract

Conscious decision making by each of us is determined by many factors, including our memories, thoughts, emotions, experience and surroundings. Two types of the brain: fast brain (based on conjecture and intuition) and the slow brain (which requires mental focus and logic), makes difficult for us to avoid the thinking traps. During the speech will be discussed a several methods of “human brain design”, which are used in e-commerce while designing online shops, for example the principle of unavailability, the limit and hurry rules, social proof design and so on.

Keywords:

ecommerce, user experience, usability, psychology, cognitive psychology, user, online shop, HCI, fast brain, slow brain, human brain design

Robert Statkiewicz

Doktorant, Uniwersytet Warszawski / PhD student, University of Warsaw
Bemowskie Centrum Kultury

Od totemów do etykiet internetowych. Etnografia i antropologia jako narzędzia badania architektury informacji / From totems to web design. Ethnography and anthropology as information architecture research tools

Streszczenie

Celem referatu jest przedstawienie teorii, narzędzi i koncepcji antropologicznych, które mogą być przydatne w kontekście interdyscyplinarnych badań i rozważań dotyczących architektury informacji. W prezentacji architektura informacji zostanie potraktowana i przedstawiona jako reprezentacja struktur mentalnych oraz porównana do innego niż współczesne reprezentacji tychże struktur. Teoria zostanie zrównoważona przykładami wypływającymi z doświadczenia i pracy autora (ewaluacja, etnografia, animacja kultury). Zostaną przedstawione dobre praktyki, wypływające z metodologii user experience i projektowania partycypacyjnego, pozwalające uniknąć błędów podczas tworzenia etykiet internetowych.

Słowa kluczowe:

etnografia, antropologia, emic, etic, struktura mentalna, animacja, user experience.

Abstract

The main aim of presentation is depict of anthropological theories and tools, that might be useful in a context of information architecture interdisciplinary research. Information architecture will be treated as a mental structure representation and compared to the other material structures and systems. Examples from author’s practice (evaluation, ethnography and cultural animation) display anthropological theories. To sum up, good practices from user experience and participant design will be presented to help avoid errors during designing interfaces and webpages.

Keywords:

ethnography, anthropology, emic, etic, mental structure, cultural animation, user experience

Kamil Stępień

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Wyszukiwanie odwrotne. Sposoby organizacji i prezentacji obrazów cyfrowych w sieci WWW / Reverse search. Ways of organization and presentation of digital images on the World Wide Web

Streszczenie

Celem referatu jest przedstawienie metod wyszukiwania materiałów wizualnych w Internecie. Autor zwraca uwagę na „lawinowy” przyrost obrazów w przestrzeni WWW oraz dostępność cyfrowych technologii rejestracji obrazu. Przedstawia projekty sieciowe wyszukujące obrazy w sposób „nietekstowy”, z użyciem atrybutów wizualnych takich jak np.: barwa, kształt, faktura, bądź za pomocą innych obrazów. Opisuje rozwiązania służące do automatycznego (maszynowego) rozpoznawania obrazów (CBIR). Zastanawia się nad przyszłością wyszukiwania wizualnego, podkreślając jego atrakcyjność, znaczenie i potencjał. Przywołuje próby stworzenia „języka obrazów” (Visual Language) i systemu rangowania treści wizualnych (Visual Rank). Wyszukiwanie odwrotne jest istotne z punktu zmian jakie dokonują się w projektowaniu funkcjonalności serwisów WWW.

Słowa kluczowe:

wyszukiwanie odwrotne, wyszukiwanie obrazem, wyszukiwanie obrazów po zawartości, język obrazów, CBIR, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, rzeczywistość rozszerzona, komunikacja wizualna, narzędzia humanistyki cyfrowej

Abstract

The aim of the paper is to present the methods of retrieving visual materials from the Internet. The author pays attention to the „avalanche” accrual of images in cyberspace (WWW space), as well as to the accessibility of digital image recording technologies. Web projects are presented that find images in a „non-textual ” way, with the use of visual attributes, such as, e. g.: hue, shape, texture, or by means of other images. The author describes solutions used for automatic (machine) image recognition (CBIR). He wonders about the future of visual browsing, emphasizing its attractiveness, meaning and potential. Attempts are referred to at creating „visual language” and the visual ranking system. Reverse retrieval is significant from the point of view of the changes that take place in designing the functionality of WWW services.

Keywords:

reverse retrieval, retrieval by image, retrieving images on the basis of contents, language of images, CBIR, machine teaching, artificial intelligence, extended reality, visual communication, tools of digital humanities

Adam Szalach

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Torun

Eyetracking, jako metoda badania użyteczności portali e-learningowych / Eyetracking, as a method of testing the usefulness of e-learning portals

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie użyteczności technologii cyfrowych, w szczególności eyetrackingu, w analizie architektury informacji na platformach e-laerningowych. Zwrócić należy uwagę na fakt, iż w dobie wszechobecnej informatyzacji zauważalna jest nieustająca ekspansja oraz rozwój rynku usług informatycznych. Nowe narzędzia oraz technologie dostępne na rynku wpływają oraz znacząco zmieniają oblicze dotychczas pojmowanej edukacji, która ze swojego pierwotnego kształtu ewoluuje w nowe formy. Efektem tego zjawiska jest wymóg stosowania coraz to nowszych pomocy dydaktycznych, a co za tym idzie, odpowiedniego przygotowania dzieci i młodzieży do umiejętnego wykorzystania dostępnych technologii. Charakterystycznym przykładem tego typu pomocy jest e-learning, który obecnie stanowi wsparcie w procesie edukacji zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. W artykule zaprezentowane zostaną wyniki pilotażowych badań, polegających na analizie wybranych platform edukacyjnych przy wykorzystaniu metody śledzenia ruchów gałek ocznych. Celem badania było sprawdzenie w jaki sposób oraz w jakim czasie uczestnicy potrafili odnaleźć i przeanalizować relewantne informacje na portalach e-learningowych w zależności od ich architektury i czytelności. Analiza wyników badania oraz zgormadzonych danych, pozwoliła na wytypowanie słabych i mocnych stron w strukturze informacji zawartej na platformach e-learningowych, których poprawa w znaczący sposób może przyczynić się do wzrostu jakości i użyteczności narzędzi kształcenia na odległość. Wyniki badań wskazują na problem czytelności dużych zbirów informacji oraz złożoność nawigacyjną.

Słowa kluczowe:

e-learning, eyetracking, użyteczność, edukacja, architektura informacji

Abstract

The purpose of this article is to indicate the usefulness of digital technologies, in particular eyetracking, in the analysis of information architecture on e-learning platforms. Attention should be drawn to the fact that in the era of ubiquitous computerization, the continuous expansion and development of the IT services market is noticeable. New tools and technologies available on the market affect and significantly change the face of previously understood education, which evolves from its original shape into new forms. The effect of this phenomenon is the requirement to use ever newer didactic aids, and thus, proper preparation of children and young people for the skillful use of available technologies. A characteristic example of this type of assistance is e-learning, which currently supports education for both students and teachers. The article will present the results of pilot studies, based on the analysis of selected educational platforms using the method of tracking eye movements. The aim of the study was to check how and at what time participants were able to find and analyze relevant information on e-learning portals depending on their architecture and legibility. The analysis of the results of the study and data collected has allowed us to identify weaknesses and strengths in the structure of information contained on e-learning platforms, the improvement of which can significantly contribute to the increase of the quality and usability of distance learning tools. The results of the research indicate the problem of the readability of large information giants and navigational complexity.

Keywords:

e-learning, eyetracking, usability, education, information architecture

Jacek Tomaszczyk

Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice

Problemy terminologiczne architektury informacji / Terminological Problems of Information Architecture

Streszczenie

Celem referatu jest pokazanie roli terminologii w nauce i działalności praktycznej oraz w kształtowaniu się nowych dyscyplin naukowych na przykładzie architektury informacji. Zostaną także omówione wybrane problemy terminologiczne związane z przejmowaniem angielskich terminów do polskiej terminologii architektury informacji, m.in. nieprzekładalność i kalki językowe.

Słowa kluczowe:

terminologia, architektura informacji, tłumaczenie terminów, nieprzekładalność, kalki językowe

Abstract

The aim of the presentation is to describe the role of terminology in science and practice, and in the development of new disciplines, which is shown on the example of information architecture. Some issues of transferring English information architecture terminology into Polish, including untranslatability and calques, will be discussed.

Keywords:

terminology, information architecture, term translation, untranslatability, calques

Tomasz Więcek

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Torun

Ocena jakości i użyteczności mobilnych wersji serwisów internetowych wybranych polskich bibliotek akademickich / Quality and Usability Evaluation af the Mobile Websites of Selected Polish Academic Libraries

Streszczenie

Powszechność internetu oraz smartfonów w codziennym życiu, wpłynęła na konieczność dostosowania serwisów internetowych instytucji do działania na urządzeniach mobilnych. Głównym celem badań było określenie stopnia dostosowania serwisów mobilnych wybranych bibliotek akademickich do obsługi na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet). Ponadto oceniono funkcjonalność oferowanych treści i elementów architektury informacji badanych serwisów. W tym celu zastosowano jakościowo-heurystyczną metodę oceny opartą o autorski formularz badawczy. Stwierdzono, że wybrane serwisy spełniają, w większości, swoją rolę, jednak żaden nie jest wolny od wad. Otrzymane w rezultacie wyniki mogą być pomocne podczas późniejszej analizy lub budowy kolejnych serwisów mobilnych bibliotek.

Słowa kluczowe:

serwis mobilny, ocena jakości serwisów, mobilna biblioteka, biblioteka akademicka, użyteczność serwisów bibliotek

Abstract

Prevalence of the Internet and smartphones in everyday life, influenced to make institutional websites to work properly on mobile devices. The main purpose of the study was to define level of adaptation of the selected academic libraries mobile websites to use on mobile devices (smartphone, tablet). In this purpose author has used a quality-heuristic evaluation method based on the author’s research form. The resaults of the study shows that the selected websites fulfill, mostly, their tasks, but there is not an ideal solution. Received results may be helpful during the later analysis or construction of next library library mobile websites.

Keywords:

mobile website, mobile website evaluation, mobile library, academic library, usability of library websites

Przewiń do góry
Skip to content