UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
English language version Polish language version

Streszczenia / Abstracts

Aleksander Radwański

MOL

MARC w architekturze informacji – doświadczenia firmy MOL w konsolidacji katalogów bibliotecznych / MARC format in information architecture – MOL’s experience in integration of libraries’ metadata

Streszczenie

Format MARC pochodzi z epoki komputerów mainframe i zapisu sekwencyjnego, ale przyjęty w nim sposób etykietowania sprawdza się do dziś. Architektura informacji to z kolei dziedzina kojarzona najczęściej z technologiami sieciowymi. MARC jest wciąż najlepszym formatem dla danych bibliograficznych i symbol współczesnej inżynierii informacyjnej – Google – indeksuje i wykorzystuje ogromne zasoby zapisane w tym formacie. Zastosowanie formatu MARC w katalogach bibliotecznych jest oczywiste, ale praktyczne wykorzystanie jego właściwości w dużej mierze zależy od jakości danych. Firma MOL, konsolidując katalogi biblioteczne, praktycznie zmierzyła się z problemami deduplikacji i ujednolicania danych bibliograficznych. W zakończonym już wdrożeniu w Książnicy Podlaskiej dokonano połączenia 39 baz bibliograficznych, tworzonych lokalnie. MOL opracował skuteczną metodę identyfikacji i deduplikacji opisów w oparciu o format MARC. W trwającym obecnie projekcie, konsolidacji katalogów bibliotek publicznych Łodzi, skala jest dwukrotnie większa. Dochodzi również dodatkowy aspekt – zastępowanie danych bibliograficznych niskiej jakości, opisami pobranymi z Biblioteki Narodowej. Prezentacja omawia doświadczenia firmy MOL i wnioski z nich płynące w kontekście stosowania formatu MARC.

Słowa kluczowe:

MARC, katalogi biblioteczne, konsolidacja, deduplikacja, jakość danych

Abstract

The MARC format comes from the age of mainframe computers and sequential processing, but its labeling system works well up today. Information architecture is the knowledge branch often associated with Internet technologies. MARC is still the best format for bibliographic data and the symbol of modern information engineering – Google – indexes and process huge data resources saved in this format. Using the MARC format in library catalogs is obvious, but its effectiveness in real-life strongly depends from data quality. MOL, consolidating library catalogs, practically faced the problems of deduplication and unification of bibliographic data. In the just completed implementation, in Książnica Podlaska, 39 bibliographic databases created locally were joined. MOL has developed an effective method of identifying and deduplicating bibliographic descriptions based on the MARC format. In the ongoing project, consolidation of the public libraries catalogs in Łódź, the scale is twice big. There is also an additional aspect – substitution of low-quality bibliographic data by descriptions copied from the National Library. The presentation discusses experiences of MOL and conclusions from them in the MARC format context.

Keywords:

MARC, library catalogs, consolidation, deduplication, data quality

Michał Rogoż, Iwona Pietrzkiewicz

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow

Własność intelektualna w komunikacji cyfrowej a kształcenie architektów informacji / Intellectual property in digital communication in the education of information architects

Streszczenie

Przygotowanie absolwentów architektury informacji, których kompetencje zawodowe w oczywisty sposób wiążą się z przetwarzaniem informacji, przede wszystkim w środowisku cyfrowym, wymaga wyposażenia ich w odpowiednią wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ochrony własności intelektualnej. Istotne wydaje się pytanie czy wystarczające kompetencje studenci AI mogą uzyskać realizując jedynie podstawowy kurs: ochrona własności intelektualnej, obowiązujący na wszystkich kierunkach studiów I stopnia w naszym kraju, czy też potrzebne/wskazane jest wprowadzenie dodatkowego przedmiotu specjalistycznego uwzględniającego specyfikę tego zawodu oraz dynamiczny rozwój nowych technologii stale generujący nowe wyzwania w tym obszarze.

Słowa kluczowe:

architektura informacji, kształcenie, ochrona własności intelektualnej, przygotowanie do zawodu

Abstract

Preparing graduate information architects whose professional competences are obviously related to information processing – especially in a digital environment – requires equipping them with relevant knowledge of widely understood intellectual property rights protection. A question needs to be asked whether AI student can acquire sufficient competence during the basic training in the protection of intellectual property, obligatory for all first degree university courses in Poland, or is it necessary/advisable to introduce an additional specialist subject taking into account of the specific nature of the profession and the dynamic development of new technologies which constantly generates new challenges in this area.

Keywords:

information architecture, education, intellectual property protection, professional training

Marcin Roszkowski

Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

Każda reprezentacja jest interpretacją – w stronę hermeneutycznej koncepcji architektury informacji / Every Representation Is an Interpretation – Hermeneutical Approach to Information Architecture

Streszczenie

Celem referatu jest próba określenia roli interpretacji w architekturze informacji zarówno z punktu widzenia projektowania przestrzeni informacyjnych, jak i interakcji użytkownika z systemem informacyjnym. Punktem wyjścia rozważań jest fenomenologiczna interpretacja organizacji przestrzeni informacyjnej z wykorzystaniem technologii informacyjnych oraz koncepcja cyfrowej hermeneutyki. Przyjęto założenie, że celem architektury informacji jest badanie i projektowanie przestrzeni informacyjnych w środowisku cyfrowym oraz, że postrzeganie tej przestrzeni jest zdeterminowane konstruktem pojęciowym użytkownik – zawartość – kontekst. W tak naszkicowanej perspektywie, celem badań jest wskazanie ram teoretycznych dla problemów badawczych architektury informacji, w których zastosowanie ma ujęcie hermeneutyczne.

Słowa kluczowe:

cyfrowa hermeneutyka, architektura informacji, epistemologia

Abstract

The aim of this paper is to define the role of interpretation in information architecture, both from the point of view of the design of information spaces and the user experience. The starting point for considerations is the phenomenological approach to information architecture and the concept of digital hermeneutics. The main goal of Information architecture is the study and design of digital information spaces and the perception of these spaces is determined by conceptual construct user – content – context. In that perspective, the main goal of this paper is to establish a theoretical framework for information architecture problems, where hermeneutical approach can be applied.

Keywords:

information architecture, epistemology, digital hermeneutics

Michał Sikora

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow

Zastosowanie okulografii w badaniach interfejsów użytkownika / Application of Eyetracking in the Study of User Interfaces

Streszczenie

Referat przybliża temat projektowania interakcji w odniesieniu do tematyki stron internetowych. Prezentuje elementy składające się na stronę internetową oraz opisuje metody badań użyteczności. Głównym celem referatu jest przedstawienie metody eyetrackingu poprzez prezentacje projektu badawczego zrealizowanego w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W projekcie tym, przy wykorzystaniu techniki okulograficznej zbadano użyteczność czterech witryn internetowych i dokonano oceny ich systemów nawigacji.

Słowa kluczowe:

eyetracking, badanie użyteczności, projektowanie stron, projekt badawczy

Abstract

The paper presents the subject of designing interactions in relation to the subject of websites. It presents the elements that make up the website and describes the methods of usability testing. The main aim of the paper is to present the method of eyetracking through presentations of the research project carried out at the Pedagogical University of Cracow. The research studied the usability of four different websites and evaluated their navigation systems using the eyetracking methods.

Keywords:

eyetracking, usability testing, web design, research project

Stanisław Skórka

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow

Multidyscyplinarny paradygmat architektury informacji / Multidisciplinary paradigm of Information Architecture

Streszczenie

Architektura informacji (AI) jako dyscyplina jest dopiero odkrywana. W literaturze przedmiotu wskazano wiele obszarów zainteresowań AI jako dziedziny wiedzy. Jednym z fundamentów dyscypliny naukowej jest posiadanie własnego paradygmatu, tj. pola badawczego, celów, teorii oraz systemu pojęć akceptowanego przez daną społeczność naukową. Do fundamentalnych założeń AI można zaliczyć strukturalistyczną koncepcję mówiącą, iż zrozumienie pewnych zjawisk wymaga uchwycenia struktury, w której one występują. Paradygmatami czerpanymi z innych dyscyplin będą również następujące założenia: każda informacja posiada swoją architekturę, struktura informacji zmienia się w zależności od jej treści, zastosowanego kodu i kształtu, znaki rozpoznawane są przez opozycję do innych znaków w systemie. Celem referatu będzie omówienie i analiza koncepcji pola badawczego AI wywodzącego się z innych dziedzin (np. filozofii, informatologii, inżynierii oprogramowania, architektury i komunikacji społecznej), które m.in. łączy zasadnicze pytanie: co sprawia, że informacja informuje?

Słowa kluczowe:

Architektura informacji, dziedzina wiedzy, pole badawcze architektury informacji, paradygmat, struktura informacji

Abstract

Information architecture as an academic discipline is just being discovered. There are many publications mentioned about IA as an academic discipline and its fields of interest. A discipline might be considered scientific when it has its own paradigm. Paradigm is a framework containing the basic assumptions, ways of thinking, and methodology that are commonly accepted by members of a scientific community. IA paradigm involved structural concept says that understanding of a phenomenon or facts (ie. Information, website) requires an exploration of their structure – discovering interrelationships between elements. Among paradigms adopted from other disciplines are following assumptions: every information has its own architecture; information structure changes depending on its content, code, and implemented shape; signs are recognized by the opposition to other signs in the system. Main aim of the presentation will be the analysis of IA research field originating from other disciplines (i.e. philosophy, information science, software engineering, architecture and social communication) that have common ground – a question: what makes an information inform?

Keywords:

Information architecture, research field, discipline, paradigm, information structure

Przewiń do góry
Skip to content