UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
English language version Polish language version

Streszczenia / Abstracts

Anna Matysek

Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice

Architektura informacji – nowy kierunek studiów w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / Information Architecture – a New Degree Course at the Library and Information Science Department at the University of Silesia in Katowice

Streszczenie

Architektura informacji od roku akademickiego 2018/2019 będzie nowym kierunkiem studiów licencjackich w ofercie dydaktycznej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Program studiów łączy w oryginalny sposób technologie informacyjno-komunikacyjne z zagadnieniami humanistycznymi i społecznymi. W referacie przedstawiona zostanie koncepcja kształcenia na nowym kierunku, prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem programu studiów. Omówiony zostanie plan studiów, wybrane treści zajęć, sylwetka i miejsce absolwenta na rynku pracy.

Słowa kluczowe:

architektura informacji, kształcenie akademickie, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, program kształcenia

Abstract

The Library and Information Science Department at the University of Silesia in Katowice is launching a new BA degree course in the 2018-2019 academic year. The programme combines in an original way information and communication technologies with humanities and social sciences. The paper presents the education concept of information architecture and the preparatory work involved in developing and implementing the course. The programme structure, selected module contents, the graduate profile and job opportunities for information architects are discussed.

Keywords:

information architecture degree course, Library and Information Science Department, course curriculum

Magdalena Miś

Studentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / A student at the Pedagogical University of Cracow

Infografika – wizualny komunikat przyszłości / Infographic -visual message of the future

Streszczenie

Infografika jest jedną z wielu metod wizualizacji informacji. Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie tej metody. Jej historii, rodzajów, budowy, a także przykładów poprawnie i błędnie tworzonych tego rodzaju komunikatów.

Słowa kluczowe:

infografika, grafika, wizualizacja

Abstract

Infographic is one of many methods visualization information. This presentation has in view to close this method. Her history, type of, construction and any example incorrect and correct this kind messages.

Keywords:

infographics, graphics, visualization

Zbigniew Osiński

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Wizualizacja informacji jako kompetencja oraz metoda kształcenia na kierunku Architektura informacji / Visualization of information as a competence and an education method in the information architecture course

Streszczenie

Celem wystąpienia będzie podzielenie się wnioskami z pierwszych semestrów funkcjonowania kierunku Architektura informacji na UMCS w Lublinie. Okazało się, że specyfika tego kierunku umożliwia stworzenie modelu studiów odbiegającego od dotychczas realizowanych – ogólnoakademickich, skoncentrowanych na poznawaniu teorii oraz zawodowych, ukierunkowanych na potrzeby konkretnego zawodu. Nowy model to studia, których istotą jest nabywanie kompetencji – zdolności do wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w celu rozwiązania problemu, wykonania zadania. Problem ten omówiony zostanie na przykładzie kształtowania kompetencji w zakresie wizualizacji informacji. Coraz częściej dostrzega się, że media, nauka, reklama, analityka biznesowa itp. wykorzystują przekaz informacji w formie zwizualizowanej. Prawidłowe odczytanie i zrozumienie takiego przekazu wymagają specyficznych umiejętności. W dotychczasowych badaniach autor stwierdził, że absolwenci polskiego systemu edukacji nie posiadają wystarczających umiejętności dla sprawnego odczytywania wizualizacji, a zwłaszcza dla uogólniania szczegółowych informacji, odczytywania znaczenia elementów graficznych oraz zaplanowania architektury informacji i zaprezentowania przekazu w formie wizualnej. W swoim wystąpieniu autor podzieli się pomysłami na metody prowadzenia zajęć, które pozwolą kształcić brakujące umiejętności oraz pierwszymi wnioskami z ich wykorzystywania.

Słowa kluczowe:

kompetencje, architektura informacji, wizualizacja

Abstract

The aim of the speech will be to share the conclusions from the first semesters of functioning the field of study of Information Architecture at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. It turned out that the specificity of this field of study allows to create a higher education model deviating from the previously implemented – general academic, focused on getting to know theories and professional ones, oriented to the needs of a particular profession. The new model presents a higher education model whose essence is the acquisition of competences – the ability to use knowledge and skills to solve the problem, complete the task. This problem will be discussed in the example of shaping competencies in the field of information visualization. Increasingly, it is noticed that the media, science, advertising, business analytics, etc. use the information transmission in the form of visualization. Correct reading and understanding of such a message require specific skills. In the previous studies, the author stated that graduates of the Polish education system do not have sufficient skills to efficiently read visualizations, and especially for generalizing detailed information, reading the meaning of graphic elements and planning the information architecture and presenting the message in visual form. In his speech, the author will share ideas for methods of conducting classes that will allow to train the missing skills and the first conclusions from their usage.

Keywords:

competences, information architecture, visualization

Przemysław Paliwoda

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow

Graficzny interfejs danych liczbowych i statystycznych — zagadnienia projektowania na przykładzie efektów warsztatów ze studentami kierunków projektowych / Graphical interface of numerical and statistical data – design issues on the example of workshop effects with students of design courses

Streszczenie

Prezentacja rezultatów prowadzonych od roku 2012 warsztatowych zajęć projektowych z zagadnień związanych z informacją w medium graficznym. Zajęcia prowadzone były pod nazwami: „Architektura informacji”, „Ikonografika” „Wizualizacja informacji”. Uczestnikami zajęć są studenci kierunku Communication Design, School of Form, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, a więc studenci kierunku projektowego zorientowanego na zagadnienia komunikacji wizualnej, oraz okazjonalnie studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Materiałem wyjściowym projektów, powstających w ramach warsztatów, są dane liczbowe i statystyczne (np. dane GUS), które stają się podstawą do opracowania graficznych (2d) interfejsów w formie druków. Zadaniem jest projekt wizualnej struktury dostosowanej do różnorodnych (pod względem ilości danych, jednostek pomiarów, amplitudy wyników, czy tematyki badań) zestawów danych. W prezentacji zostaną przedstawione, na przykładach zrealizowanych utworów, zagadnienia związane z poszukiwaniem rozwiązań projektowych, oraz zostanie przybliżona przyjęta metodologia.

Słowa kluczowe:

Prezentacja rezultatów prowadzonych od roku 2012 warsztatowych zajęć projektowych z zagadnień związanych z informacją w medium graficznym. Zajęcia prowadzone były pod nazwami: „Architektura informacji”, „Ikonografika” „Wizualizacja informacji”. Uczestnika

Abstract

Presentation of workshop classes results that are continuously organized since 2012. These workshops, entitled “Information Architecture”, “Ikonografika”, “Data Visualization”, deal with information in the graphic medium. The participants of the course are students from Communication Design, School of Form (SWPS University of Social Sciences and Humanities), students of a project oriented on visual communication issues, and occasionally students of the Faculty of Arts at the Pedagogical University of Krakow. The starting materials are numerical and statistical data (eg GUS data; The Central Statistical Office Poland). During the classes, students will use these data as a basis for the emerging project in the aim to develop of graphic (2d) interfaces in the form of prints. The task is to design a visual structure adapted to various (in terms of data volume, measurement units, amplitude of results or research topics) data sets. The presentation will include issues such as the search for design solutions, examples of completed works, and the methodology that has been followed.

Keywords:

data visualization, graphic interface, graphic design, design education

Natalia Pamuła-Cieślak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Torun

Architektura informacji polskich platform wydawniczych czasopism otwartych / Information architecture of Polish open access journals publishing platforms

Streszczenie

Referat przybliża problematykę elementów architektury informacji zastosowanej w ramach polskich platform wydawniczych dedykowanych czasopismom otwartym (open access). Autorka analizuje rozmieszczenie i występowanie etykiet zastosowanych wobec poszczególnych stref informacji o czasopismach oraz archiwów pełnych tekstów oraz bada ich zróżnicowanie w obrębie poszczególnych platform. We wnioskach próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie o unifikację nazewnictwa takich elementów i strukturę ich występowania (grupowanie) oraz ich wpływ na przejrzystość komunikacji naukowej w polskich czasopismach otwartych publikowanych w ramach omawianych platform. Otrzymane rezultaty porównuje z międzynarodowymi wytycznymi znanymi jako Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing opracowanymi przez The Committee on Publication Ethics, the Directory of Open Access Journals, the Open Access Scholarly Publishers Association and the World Association of Medical Editors.

Słowa kluczowe:

architektura informacji, otwarty dostęp, czasopisma otwarte, platformy wydawnicze, etykietowanie, komunikacja naukowa

Abstract

The paper presents the problem of information architecture elements used in the Polish publishing platforms dedicated to open access journals. The author analyzes the distribution and occurrence of labels applied to particular area of journal information and full texts archives. Also she explores their diversity within particular platforms. In the conclusions she tries to answer the question about the unification of specific naming of such elements and the structure of their occurrence (e.g. clustering) and their influence for the transparency of academic communication in Polish open journals published on the discussed platforms. She compares the results with the international guidelines known as Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing, developed by The Committee on Open Access Journals, the Open Access Scholarly Publishers Association and the World Association of Medical Editors.

Keywords:

information architecture, open access, open access journals, publishing platforms, labeling, academic communication

Przewiń do góry
Skip to content