UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
English language version Polish language version

Streszczenia / Abstracts

Magdalena Koziak-Podsiadło

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow

Programowanie procesu projektowego architektów informacji / Programming the design process of information architects

Streszczenie

Podczas wystąpienia zostanie omówione zagadnienie, w jaki sposób doświadczenie projektanta wzornictwa przemysłowego, może pomóc usprawnić prace projektowe architektów informacji. Przedstawione zostaną wybrane metody projektowania oraz idee często podejmowane przez projektantów, zarówno form, jak i grafiki użytkowej. Uzupełnieniem wystąpienia będzie charakterystyka tematów zadań projektowych, które wykonują studenci architektury informacji pod kierunkiem prelegentki.

Słowa kluczowe:

projektowanie metodyczne, architektura informacji, projektowanie graficzne

Abstract

The presentation will give an insight into how the experience of an industrial designer can help facilitate the design work of information architects. The speech will present selected design methods and ideas that are often undertaken by designers, of both functional forms and graphics. The presentation will be supplemented with a description of the project task topics that students of information architecture carry out under the guidance of the lecturer.

Keywords:

methodical design, information architecture, graphic design

Sabina Kwiecień

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow

Architektura informacji a prasa codzienna XIX i XX wieku / Information Architecture in daily press of 19th and 20th century

Streszczenie

Wystąpienie ma na celu ukazanie znaczenia architektury informacji w prasoznawstwie. Prasa codzienna XIX i XX wieku posiada charakterystyczną architekturę informacji widoczną w systemach organizacji informacji (uporządkowaną strukturę wewnętrzną periodyku), etykietowania (nazwy działów, czy rubryk), nawigacji (spisy zawartości) i wyszukiwania (odnajdywanie materiałów za pomocą paginacji). Analiza organizacji informacji i oceny ewolucji formy przedstawiona zostanie na przykładzie wybranych dzienników polskich, które ukazywały się do 1918 roku, m.in.: „Przedświcie” (Lwów), „Głosie Narodu” (Kraków), „Polaku-Katoliku” (Warszawa).

Słowa kluczowe:

Prasa codzienna XIX i XX w., architektura informacji

Abstract

The presentation is intended to show the importance of information architecture in the press. The daily press of the XIX and XX centuries has a characteristic information architecture visible in information organization systems (ordered internal structure of the periodical), labeling (names of departments or headings), navigation (content lists) and searches (finding materials by pagination). The analysis of information organization and evaluation of the evolution of the form will be presented on the example of selected Polish dailies, which appeared until 1918, including: Przedświcie (Lwów), Głos Narodu (Kraków), and Polak-Katolik (Warsaw).

Keywords:

Prasa codzienna XIX i XX w., architektura informacji

Beata Langer

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow

Nauka o informacji w kształceniu akademickim architektów informacji / Learning information science in the academic education of information architects

Streszczenie

Wybrane zagadnienia informacji naukowej w kluczowy sposób budują kompetencje przyszłych architektów informacji. Nauczanie określonych zagadnień z tego zakresu należy jednak wyraźnie zmodyfikować zgodnie z wymaganiami niedawno utworzonego kierunku studiów. W referacie zostaną przedstawione dotychczasowe doświadczenia w przekazywaniu wiedzy o podstawowych pojęciach z zakresu nauki o informacji takich jak: użytkownicy informacji, potrzeby informacyjne, zachowania informacyjne przekazywane w ujęciu problemowym na wykładach i ćwiczeniach praktycznych obejmujących podstawowe umiejętności informacyjne. Efekty kształcenia zostały przeanalizowane na podstawie osiągnięć studentów w realizacji projektów indywidualnych i grupowych oraz egzaminu pisemnego. Głównym celem przeglądu ma być wskazanie tych elementów, które sprawiają najwięcej problemów w rozumieniu pojęć i zwrócenie uwagi na najbardziej efektywne metody ćwiczeń z zakresu nauki o informacji.

Słowa kluczowe:

nauka o informacji, kształcenie akademickie, architekci informacji

Abstract

Selected issues of information science in a key way build the competences of future information architects. Teaching specific issues in this field, however, should be clearly modified in accordance with the requirements of the recently created field of study. The paper will present the current experience in transferring knowledge about the basic concepts of science about information such as: users of information, information needs, information behaviors passed in problem terms at lectures and practical exercises covering basic information skills. Learning outcomes were analyzed based on the students’ achievements in the implementation of individual and group projects as well as written exam. The main purpose of the review is to indicate the elements that cause the most problems in the meaning of the concepts and to draw attention to the most effective methods of learning about information science.

Keywords:

information science, academic education, information architects

Małgorzata Lebda

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow

Kształtowanie kompetencji wizualnych przyszłego architekta informacji / Shaping the visual competences of a future Information Architect

Streszczenie

Przedmiotem wystąpienia będzie badanie zagadnień związanych z kompetencjami wizualnymi młodych ludzi (wiek od 19 do 24 lat), a także – oparta na własnych doświadczeniach dydaktycznych analiza sposobu pozyskiwania, wykorzystywania i interpretacji materiałów wizualnych przez studentów AI. Przybliżone zostanie istotne pojęcie łączone z kompetencjami wizualnymi, którym jest visual literacy (alfabetyzm wizualny). Zakłada ono, że przekaz wizualny jest komunikatem, który można odczytać i zinterpretować, a umiejętności takich można się nauczyć. Potrzeba nauczania takich sprawności wydaje się być tym aspektem formowania kompetencji Architekta Informacji, która pozwoli mu w sposób świadomy i odpowiedzialny kreować produkty i usługi.

Słowa kluczowe:

architektura informacji, kompetencje wizualne, visual literacy, przekaz wizualny, wizualizacja informacji, fotografia

Abstract

The subject of the presentation will be a study of the issues concerning the visual competences of young people (19-24 years old) as well as – based on individual teaching experiences – the analysis of methods of acquisition, use and interpretation of visual materials by the students of IA (Information Architecture). The focus will also be on an important concept connected with the visual competences, which is the visual literacy. It assumes that the visual message is a statement that can be read and interpreted, and those skills can be learned. The need of teaching those skills seems to be such aspect of forming the competences of the Information Architect, that would allow him or her to shape products and services in a conscious and responsible manner

Keywords:

information architecture, visual competences, visual literacy, visual message, visualisation of information, photography

Ewa Leś

Studentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / A student at the Pedagogical University of Cracow

Koncepcja identyfikacji wizualnej tematycznych tras rowerowych w Krakowie / The concept of visual identification of thematic cycling routes in Krakow

Streszczenie

Zostaną poruszone następujące tematy: pojęcie wayfinding, czyli okrywanie drogi; identyfikacja wizualna i jej elementy, wizualizacja oraz grafika informacyjna, które w kontekście zastosowania w przestrzeni publicznej, są nieodłącznymi elementami systemu odnajdywania drogi. Motywem podjęcia tematu jest wciąż zwiększająca się sprzedaż rowerów na rynku, wzrastająca popularność turystyki rowerowej oraz moda na utrzymywanie zdrowego stylu życia. Efektem projektu jest plan tematycznej trasy rowerowej dla Krakowa pt.: „Szlakiem krakowskich filmów historycznych” i stworzonej identyfikacji wizualnej.

Słowa kluczowe:

identyfikacja wizualna, wizualizacja, wayfinding, odkrywanie drogi, trasa rowerowa, rower, Kraków, grafika informacyjna, infografika, tablice informacyjne, znaki drogowe, przestrzeń miejska

Abstract

The main aim of this presentation is to show how to combine academic work with a project. The presentation will explain definitions: of wayfinding, visual identification and its elements, visualisation and infographics. All these conceptions in urban space are inherent factors of wayfinding system. The reasons of taking the topic are connected with increasing sale of bikes on market, big popularity of bike tours and healthy lifestyle which has become fashionable. The effect of presentation is showing the plan of thematic bike tours for city of Cracow entitled: Following Cracow historical movies and created visual identification.

Keywords:

visual identification, visualization, wayfinding, bicycle route, bicycle, Cracow, information graphics, infographics, information boards, road signs, urban space

Przewiń do góry
Skip to content