UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
English language version Polish language version

Streszczenia / Abstracts

Julia Hladiy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Torun

Świadomość pracodawców na temat profilu absolwenta architektury informacji / Employers’ awareness of the information architecture graduate profile

Streszczenie

Celem referatu jest omówienie problematyki znajomości profilu absolwenta architektury informacji wśród przedstawicieli dużych firm działających na polskim rynku. Wśród pracodawców przeprowadzono ankiety, dzięki którym możliwe było stwierdzenie poziomu ich świadomości na temat natury architektury informacji i jej potencjalnego zastosowania w biznesie. Wnioski z powyższych badań zostały zestawione z opinią nauczycieli akademickich na temat możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku architektura informacji oraz z refleksjami studentów tego kierunku w związku z nadziejami oraz obawami dotyczącymi pracy po studiach.

Słowa kluczowe:

absolwent, studia, praca, biznes, perspektywy, świadomość pracodawców, architektura informacji

Abstract

The aim of this paper is to discuss the problems of knowledge of the information architecture graduate profile among representatives of large companies operating on the Polish market. Thanks to surveys carried out among the employers, it was possible to determine the level of their awareness about the nature of information architecture and its potential application in business. The conclusions from the above – mentioned research were compared with the opinion of academic teachers on the possibilities of employment after finishing the information architecture faculty and IA students’ thoughts about hopes and fears regarding work after graduation.

Keywords:

graduate, studies, work, business, prospects, perspectives, employers’ awareness, information architecture

Wiktoria Jamróz

Studentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / A student at the Pedagogical University of Cracow

Budowanie identyfikacji wizualnej za pomocą plakatu. Architektura informacji a neuroestetyka / Creating a visual identity with poster. Information architecture and neuroaesthetics

Streszczenie

Referat ma na celu przedstawienie tematu pracy licencjackiej. W pracy omówiono zagadnienie neuroestetyki, nowo powstałej dyscypliny kognitywnej, której celem jest naukowe wyjaśnienie procesu percepcji sztuki. Celem pracy była weryfikacja postawionej tezy, którą można wyrazić następującym pytaniem: Czy architektura informacji oraz neuroestetyka są gwarantem dobrze zaprojektowanego przekazu wizualnego? Praca obejmuje także zagadnienie eyetrackingu. Metoda ta została wykorzystana do weryfikacji tezy pracy. Referat będzie prezentował przebieg badania oraz uzyskane wyniki.

Słowa kluczowe:

architektura informacji, identyfikacja wizualna, plakat, eyetracking, percepcja, neuroestetyka

Abstract

This speech is based on Bachelor’s thesis topic. The main aim of this speech is to introduce you to the concepts of neuroaesthetics as a recent sub-discipline of empirical aesthetics that takes a scientific approach to the study of aesthetic perceptions of art. This thesis addresses the following question: “Is combination of neuroaesthetics and information architecture a guarantee of a good visual message?”. Eye-tracking technology was used to verify the thesis. The research process and results will be presented.

Keywords:

information architecture, visual identity, poster, eyetracking, perception, neuroaesthetics.

Mariusz Jarocki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Torun

Architektura informacji a umiejętności informatyczne – próba oceny programu nauczania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu / Information architecture and IT skills – an attempt to evaluate the study programme at the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Streszczenie

Architektura informacji jako dziedzina i profesja wydaje się posiadać realny potencjał na odniesienie sukcesu na rynku pracy w Polsce. Nie może zatem dziwić fakt, że studenci zainteresowani są nauką w tym zawodzie a ośrodki akademickie wyczuwając ten trend proponują im taką możliwość w ramach studiów podyplomowych i kierunków studiów (lub prowadzonych na nich specjalności). W procesie tworzenia kierunku architektura informacji na UMK w Toruniu zapewnienie jego przyszłym absolwentom odpowiednich kompetencji informatycznych było jednym z wątków wiodących. W ramach referatu zostaną przedstawione podstawowe założenia przyjęte w zakresie tworzenia programu, uzasadnienie podjętych działań oraz ogólna charakterystyka absolwenta ujęta w kontekście posiadanych przez niego umiejętności z zakresu IT.

Słowa kluczowe:

Architektura informacji, program nauczania, studia pierwszego stopnia, kompetencje informatyczne

Abstract

The information architecture as a field and profession seems to have real potential for success on the labor market in Poland. Therefore, it is not surprising that students are interested in learning in this profession, and universities sensing this trend offer them the opportunity in the framework of postgraduate studies and fields of study (or their specialties). In the process of creating studies of information architecture at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, providing its future graduates with relevant IT competences was one of the leading themes. The paper will present the basic assumptions adopted in the field of program creation, justification of the actions taken and general characteristics of the graduate included in the context of his IT skills.

Keywords:

Information architecture, study programme, bachelor studies, IT competences

Karolina Jaworska

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk / The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projektowanie przestrzeni informacyjnej – przykład nowej strony internetowej „Polskiej Bibliografii Literackiej” / Design of information space – an example of the new website of „The Polish Literary Bibliography”

Streszczenie

Celem wystąpienia jest przybliżenie sposobu tworzenia systemów organizacji (grupowania treści) i oznaczeń (nazw dla wydzielonych grup treści) informacji publikowanych na stronie internetowej na przykładzie procesu powstawania nowego portalu „Polskiej Bibliografii Literackiej”. PBL jest największą bibliografią dziedzinową z zakresu literatury w Polsce. Od 1954 roku bibliografia wydawana była drukiem. W 1998 roku została przekształcona w elektroniczną bazę danych. Obecnie powstaje nowa baza danych i strona internetowa, w której struktura została zmodernizowana tak, aby możliwe było zwiększenie użyteczności informacji gromadzonych w bibliografii.

Słowa kluczowe:

projektowanie systemu organizacji informacji, strona internetowa, „Polska Bibliografia Literacka”, bibliografia, literatura polska

Abstract

The aim of the presentation is to present the method of creating organization systems (grouping of content) and markings (names for separate groups of content) of information published on the website on the example of the process of creating a new website of „The Polish Literary Bibliography”. PBL is the largest bibliography of literature in Poland. From 1945 it was printed. In 1998 was a transformation into a database. Now, the new database and website are created. The structure is modernized to increase the usefulness of information collected in bibliography.

Keywords:

designing the information organization system, website, „The Polish Literary Bibliography”, bibliography, polish literature

Barbara Kamińska-Czubała

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow

Badania jakościowe jako wspomaganie AI / Qualitative research as supporting of AI design

Streszczenie

W referacie zostanie przedstawiona metodyka prowadzenia badań jakościowych technikami wywiadu narracyjnego, zogniskowanego wywiadu grupowego, testów użyteczności przez studentów architektury informacji w Uniwersytecie Pedagogicznym (w ramach grup seminaryjnych). Badania są ukierunkowane na rozpoznanie potrzeb i preferencji wybranych grup użytkowników serwisów internetowych (np.: uczniów, osób z niepełnosprawnościami, seniorów). Głównym celem referatu jest wskazanie zalet poszczególnych technik i możliwości wykorzystania uzyskanych rezultatów w podejmowaniu decyzji projektowych. Ostatnia część wystąpienia będzie zawierać krótką charakterystykę tematyki prac licencjackich z zakresu AI i ich dydaktycznych efektów.

Słowa kluczowe:

badania jakościowe, techniki wywiadów narracyjnych, testy użyteczności, projektowanie architektury informacji, efekty dydaktyczne, potrzeby i preferencje użytkowników, zachowania informacyjne

Abstract

The paper presents the methodology of conducting qualitative research using narrative interview techniques, focused group interviews, usability tests by students of information architecture at the Pedagogical University (as participants of seminar groups). The research purposes are to identify the needs, information behaviors and preferences of selected groups of websites users (eg: students, people with disabilities, seniors). The main goal of the paper is to show the advantages of individual research techniques and the possibilities of using the results in making design decisions. The last part of the paper contains a short description of the subjects of BA theses in the field of AI and the didactic effects of conducting qualitative research.

Keywords:

qualitative research, narrative interview techniques, usability tests, AI design, didactic effects, user needs, user preferences, information behavior

Przewiń do góry
Skip to content