UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
English language version Polish language version

Streszczenia / Abstracts

Magdalena Cyrklaff-Gorczyca

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Torun

Kompetencje miękkie architekta informacji. Potrzeby rynku pracy a opinie studentów / The soft skills of the information architect. The needs of the labor market and the opinions of students

Streszczenie

Celem wystąpienia jest wskazanie pożądanych na rynku pracy kompetencji miękkich w zawodzie architekt informacji oraz zaprezentowanie opinii w tym zakresie studentów kierunku architektura informacji (dalej: AI). Punktem wyjścia na drodze do realizacji tego celu było uporządkowanie definicji dotyczących kompetencji, w tym doprecyzowanie czym są kompetencje miękkie. Następnie dokonano analizy ofert pracy i sylwetek absolwenta AI w kontekście pożądanych umiejętności miękkich. Efekty tej pracy posłużyły do zaprojektowania kwestionariusza do zbadania opinii studentów na temat kompetencji miękkich i ich przydatności w przyszłej pracy zawodowej. Jednymi z głównych efektów badań jest ustalenie repertuaru kompetencji miękkich niezbędnych w pracy architekta informacji, a także rozbudzenie wśród studentów i wykładowców AI refleksji na temat stałej potrzeby ich rozwijania.

Słowa kluczowe:

kompetencje miękkie, architekt informacji, oferty pracy, efekty kształcenia, profil absolwenta, psychologia pracy, psychologia zarządzania

Abstract

The aim of the presentation is to indicate the soft skills required in the job market in the profession of information architect and to present opinions in this field of students of the information architecture (further: AI). The starting point on the way to achieving this goal was definitions’ systematization of competences, including specifying of soft skills. Next, the job offers and profiles of the AI graduate were analyzed in the context of the desired soft skills. The results of this work were used to design a questionnaire to examine students’ opinions on soft competences and their usefulness in future professional work. One of the main effects of the research is to establish a repertoire of soft competences necessary in the work of the information architect, as well as to awaken reflection among students and lecturers on the constant need to develop them.

Keywords:

soft skills, information architect, job offers, learning outcomes, graduate profile, work psychology, management psychology

Marta Czusz

Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

Od M. Dewey’a do L. Rosenfelda i P. Morville’a: architektura informacji w ujęciu informatologicznym / From M. Dewey to L. Rosenfeld and P. Morville: information architecture in terms of information science

Streszczenie

Celem wystąpienia jest próba nakreślenia obszarów architektury informacji obecnych w programach studiów na kierunku architektura informacji, a także jej związków z teorią i metodologią informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Przeprowadzono analizę treści programowych na podstawie kategoryzacji obszarów badawczych architektury informacji: użytkownik–zawartość –kontekst. W jej wyniku wskazano podobieństwa i różnice w programach nauczania architektury informacji na polskich uczelniach publicznych oraz związki architektury informacji z informacją naukową i bibliotekoznawstwem.

Słowa kluczowe:

architektura informacji, informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, kształcenie, oferta edukacyjna

Abstract

This presentation attempts to outline the areas of information architecture (IA) present in IA programs curricula, as well as the links between IA and library and information science (LIS) theory and methodology. The curricula content analysis was conducted, based on categorization of IA research areas: user -content -context. As a result, similarities and differences in IA programs curricula at Polish public universities were indicated and their relationships with LIS were highlighted.

Keywords:

information architecture, library and information science, education, educational offer

Hanna Gaweł

Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University

Wizualizacja niepewnych, niekompletnych i brakujących danych / Visualization of uncertain, incomplete and missing data

Streszczenie

Wizualizacja danych i analiza wizualna to jedne z głównych dziedzin nauki o wizualizacji. Problem pracy i reprezentacji danych niepewnych i niekompletnych stanowi cel badań naukowców z wielu dziedzin, w tym matematyki. Jednocześnie, zagadnienie wizualizacji tych danych jest słabo opracowane przez badaczy. Wystąpienie prezentuje trzy problematyczne kwestie, które wynikają z problemu prezentacji danych: (1) sposób wizualizacji danych niepewnych; (2) sposób wizualizacji danych niekompletnych; (3) sposób wizualizacji brakujących danych. Głównym celem wystąpienia jest prezentacja propozycji wizualizacji w pracy naukowej niepewnych, niekompletnych oraz brakujących danych, które powinny być wykorzystywane w pracy badacza. Wykorzystanie zaproponowanych w wystąpieniu technik pozwoli na realizację pełnego procesu wizualizacji danych, bez potrzeby opierania się na osądach opartych o uproszczone podsumowania w postaci średnich, median oraz skrajności – co w wizualizacji danych jest zjawiskiem dość często spotykanym. Zakończenie wystąpienia omawia konsekwencje stosowania przedstawionych metod w trzech wyżej wymienionych przypadkach. Przedstawione podczas wystąpienia konkluzje są istotne zarówno dla badaczy wizualizacji danych jak i badaczy z obszaru AI.

Słowa kluczowe:

Brakujące dane, niekompletne dane, niepewne dane, wizualizacja danych, analiza danych

Abstract

Data visualization and visual analysis are one of the main fields of visualization science. The problem of work and representation of uncertain and incomplete data is the research goal of scientists in many fields, including mathematics. At the same time, the issue of visualizing these data is poorly developed by researchers. The presentation presents three problematic issues that arise from the problem of data presentation: (1) how to visualize uncertain data; (2) the method of visualizing incomplete data; (3) the way to visualize missing data. The main purpose of the presentation is to present a proposal for the visualization in scientific work of uncertain, incomplete and missing data that should be used in the work of the researcher. The use of the techniques proposed in the speech will allow for the implementation of the full data visualization process, without the need to rely on judgments based on simplified summaries in the form of averages, medians and extremes – which is quite common in data visualization. The end of the speech discusses the consequences of applying the methods presented in the three above-mentioned cases. The conclusions presented during the presentations are important for both data visualization researchers and researchers from the AI area.

Keywords:

Uncertain data, incomplete data, lack of data, visualization, data analysis

Ewa Głowacka, Małgorzata Kisilowska, Magdalena Paul

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersyter Warszawski / Nicolaus Copernicus University in Torun, University of Warsaw

Kompetencje informacyjne studentów: samoocena i ocena przydatności. Badania porównawcze / Student’s information competencies: self-assessment and assessment of suitability. Comparative study

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań kompetencji informacyjnych polskich studentów kierunków informatologicznych, historii i dziennikarstwa. Badania mają charakter porównawczo-kontynuacyjny, tzn. nawiązują do wyników uzyskanych przez Marię Pinto i Rosaurę Fernandez Pascual w ich projektach dotyczących studentów historii (2012) oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (2016) a także badaniach Pinto i in. prowadzonych wśród studentów 8 kierunków z zakresu nauk społecznych (2016). Opierają się na trochę zmodyfikowanym kwestionariuszu Literacy–Humanities and Social Sciences (IL-HUMASS).

Słowa kluczowe:

Kompetencje informacyjne, studenci, Polska, Hiszpania

Abstract

The results of research on information competencies of Polish students of IT studies, history and journalism were presented. The research is of a comparative and continuation nature, i.e. referring to the results obtained by Maria Pinto and Rosaura Fernandez Pascual in their projects concerning history students (2012) and scientific information and library studies (2016) as well as studies by Pinto et al. 8 fields of study in social sciences conducted by students (2016). They are based on the slightly modified questionnaire Literacy-Humanities and Social Sciences (IL-HUMASS).

Keywords:

Information competencies, students, Poland, Spain

Anita Has -Tokarz, Renata Malesa

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Kształcenie w zakresie architektury informacji w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie – doświadczenia i wyzwania / Education in the terms of Information Architecture at the Institute of Information Science and Library of Maria Curie Skłodowska University in Lublin – experiences and challenges

Streszczenie

W referacie przedstawione zostaną doświadczenia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie związane z opracowaniem i wdrożeniem od roku akademickiego 2016/2017 programu kierunku studiów – architektura informacji. Omówione zostaną m. in. zakładane efekty kształcenia, uwzględnione treści, przewidziane specjalności, organizacja praktyk zawodowych, sylwetka i miejsce absolwenta na rynku pracy. Wskazane zostaną trudności, które wystąpiły na etapie projektowania oraz wdrażania studiów (m. in. konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, poszerzania zakresu prowadzonych badań i doskonalenia kompetencji kadry, wypracowania procedur współpracy z nową kategorią interesariuszy zewnętrznych), jak również wypracowane w tym zakresie rozwiązania praktyczne. Doświadczenia Instytutu zostaną zaprezentowane w odniesieniu do ogólnej koncepcji AI jako dziedziny wiedzy i praktyki zawodowej.

Słowa kluczowe:

architektura informacji, nauka o informacji, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS

Abstract

The article will present the Institute’s experiences connected with the development and implementation of the program of the new course of study, inter alia the expected educational outcomes, the teaching content taken into account, planned specializations, organization of vocational training, and the graduate’s profile and place on the labor market. Difficulties will be shown which appeared at the stage of designing the concept (inter alia the failure to understand the idea, terminology and specificity of the discipline by the University personnel) and at the stage of implementing the study course (inter alia the necessity of providing adequate infrastructure, broadening the range of the conducted research and improving the competencies of the academic personnel, seeking new forms of promotion of the new study course, or developing procedures for cooperation with the new category of external stakeholders), as well as the developed relevant practical solutions will be presented. The Institute’s experiences will be presented in relation to the general concept of AI as a field of knowledge and professional practice.

Keywords:

information architecture, information science, Institute of Library and Information Science, UMCS

Przewiń do góry
Skip to content