UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Streszczenia / Abstracts

Kraków, 5-6 czerwca 2018 r.

Peter Morville

semanticstudios.com

Understanding Information Architecture

Abstract

We think we’re designing software, websites, and experiences. But we’re not. We are agents of change. Our systems shape belief and behavior at scale. If we hope to be better, empathy for the user isn’t enough. We must also wrangle with culture, governance, methods, metrics, and the false dichotomies of mind-body and plan-build, because the things we make are reflections of how we see and sort ourselves. In this spirited tour of information architecture and systems thinking, Peter will show you how everything is connected from code to culture, and how we might build upon this insight to plan a better future.

Andrea Resmini

International Business School of Jönköping University, Sweden

The Ethics and Politics of Information Architecture

Abstract

This is a world whose structures are increasingly built on software handshakes and digital whispers, and yet, when we imagine the future, we conjure images of quasi-magic interactions while holographic displays glow in shades of blue or green. These will be there in some form, but they will be tactics, not strategy. Strategy will be largely invisible, silently producing its effects on the architectures of the digital/physical spaces we traverse to shop, exercise our rights, educate or take care of ourselves, integral to the fabric of society itself. A profound reshaping hides in the folds of what we call digital transformation: crowd control moves from the streets to Twitter. Mobbing gets mobile. Facebook campaigns displace votes and turn opinions around. We inhabit a postdigital world, one where information architecture plays the strategic role that belonged to city planning and architecture throughout the industrial revolution and most of the 20th century: it materializes the invisibles and contributes to shape, for good or bad, our conversations, our ethics, and our politics. Adopting a place-making perspective and examining the challenges through the lens of examples ranging from 19th century urban plans to videogames, from the Darknet to the Ferguson unrest and all the way to autonomous cars and algorithmic space, this talk discusses the role of information architecture when digital and physical merge to scale up from the library and the store to organize a continuous blended space of endless possibilities, and control.

Piotr Andrusiewicz

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Interia.pl / Pedagogical University of Cracow, Interia.pl

Meandry architektury informacji serwisu internetowego na przykładzie strony Huba.news / Meanders of information architecture on the website on the example of Huba.news

Streszczenie

Referat przedstawi historię powstania serwisu internetowego Huba.news. Serwis w okresie aktywnego działania od kwietnia 2016 r. do stycznia 2018 r. pełnił rolę swoistego laboratorium badawczego, w którym testowano rozwiązania nawigacyjne, system wyszukiwania oraz stosowanie mechanizmów personalizacyjnych. Prowadzone przez Interię pomiary aktywności użytkowników w serwisie pozwoliły zweryfikować teoretyczne założenia dotyczące tworzenia struktury nawigacji pod kątem ich przyszłego stosowania w innych serwisach portalu Interia.pl. Serwis Huba.news pełnił też funkcję dydaktyczną. Jego CMS był narzędziem udostępnionym dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którzy mogli zapoznać się z praktycznymi zagadnieniami pracy redaktora serwisu internetowego.

Słowa kluczowe:

nawigacja, hasztagi, wyszukiwanie informacji, personalizacja, taksonomia

Abstract

The paper will present the history of the creation of the Huba.news website. During the period of active operation from April 2016 to January 2018, the service served as a kind of research laboratory in which were tested navigation solutions, a search system and the use of personalization mechanisms. Conducted by Interia measurements of user activity made it possible to verify the theoretical assumptions about how to create a navigation structure for their future use in other services of the portal Interia.pl. The Huba.news website also had a didactic function. His CMS was a tool made available to students of the Pedagogical University of Krakow, who could familiarize themselves with the practical issues of the editor’s work on the website.

Keywords:

navigation, hashtags, information retrieval, personalization, taxonomy

Mariola Antczak, Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka

Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

Koncepcja postrzegania architektury informacji w projekcie kierunku Informatologia z biznesowym językiem angielskim w Uniwersytecie Łódzkim / The concept of perceiving information architecture on the Informatology with Business English at the University of Lodz

Streszczenie

Celem autorów referatu jest omówienie treści związanych z architekturą informacji jako specjalizacją oraz wybranych zagadnień ulokowanych w treściach programowych poszczególnych przedmiotów zaplanowanych do realizacji na nowym kierunku studiów w Uniwersytecie Łódzkim Informatologia z biznesowym językiem angielskim. Uzupełnieniem wystąpienia będzie krótka relacja z konsultacji ze środowiskiem łódzkiego biznesu (firma Ericsson i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości) na temat nowego kierunku studiów i planowanych efektów kształcenia oraz sprawozdanie z przeprowadzonej wśród studentów I i II roku studiów licencjackich na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym ankiety dotyczącej nowej oferty dydaktycznej na poziomie magisterskim

Słowa kluczowe:

architektura informacji, studia magisterskie, informatologia

Abstract

The main aim of the authors is to discuss the issues connected to the architecture of information in the scope of specialistion and separate subject on a new field of study – Informatology with Business English. The discussion will be supplemented by a brief report from consultations with the business environment in Lodz (Ericsson Company and Development of Entrepreneurship Fund) on the new field of study and planned learning outcomes. Additionally, there will be a place to present the report from the survey on new didactic offer on MA studies which was carried out among students of the first and second year of BA studies of Information in the Digital Environment.

Keywords:

information architecture, master’s degree, informatology

Wiesław Babik

Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University

Rola słów kluczowych w architekturze informacji / The role of keywords in information architecture

Streszczenie

Przedmiotem i celem wystąpienia jest określenie i zaprezentowanie znaczenia i roli słów kluczowych w systemach architektury informacji. Realizacja tego zadania nastąpi poprzez zdefiniowanie słów kluczowych oraz ich współczesnych pochodnych, którymi są m. in. tagi. Zostaną omówione tradycyjne funkcje słów kluczowych. Ze względu na to, że słowa kluczowe mogą pełnić wiele różnych funkcji w wystąpieniu akcent zostanie położony na ich specyficzne funkcje i zadania we współczesnych systemach architektury informacji w Internecie. Rozważaniom teoretycznym będzie towarzyszyła prezentacja przykładów słów kluczowych w architekturze informacji wybranych systemów informacyjno-wyszukiwawczych.

Słowa kluczowe:

architektura informacji, słowa kluczowe,tagi

Abstract

The determination and discussion of the significance and roles of keywords in the information architecture systems is the object and goal of this presentation. This task will be fulfilled by defining keywords, as well as such their contemporary derivatives as e.g. tags. Traditional functions of keywords will be examined. Owing to the fact that the keywords can play a number of different roles, this presentation will stress specific keyword functions and tasks performed in present-day information architecture systems used in the Internet. Theoretical considerations will be accompanied by the demonstration of keyword examples occurring in information architecture of the selected information and information retrieval systems.

Keywords:

information architecture, keywords, tags

Hanna Batorowska

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow

Sztuka zarządzania informacją. Deklaratywne i rzeczywiste przygotowanie do indywidualnego zarządzania informacją / The art of information management. Declarative and real preparation for individual information management

Streszczenie

W artykule odwołano się do wyników badań przeprowadzonych wśród studentów na temat postrzeganej przez nich własnej skuteczności w zakresie indywidualnego zarządzania informacją oraz przedstawiono ich rzeczywiste kompetencje w tym obszarze wynikające z oceny wystawionej respondentom na podstawie wykonanych zadań praktycznych. Analiza danych nie potwierdziła ich skuteczności w zakresie tworzenia struktur wiedzy, kategoryzacji, indeksowania, klasyfikowania, uogólniania, syntezy, etykietowania itp., chociaż w tym obszarze studenci wysoko oceniali swoje kompetencje. Przyjęto, że na ten stan wpływa w decydującym stopniu funkcjonowanie młodzieży w świecie, w którym dominuje fragmentaryzacja, szybkość, natychmiastowość, powierzchowność, kult nowości, płynność, wielozadaniowość. Uznano, że umiejętność analizy i syntetycznego oglądu problemu nie jest umiejętnością powszechną ani łatwą. Wymaga predyspozycji psychicznych, fizycznych i intelektualnych do redagowania spójnych, relewantnych, obiektywnych, spełniających normy jakościowe dokumentów analitycznych. Aby móc opanować sztukę zarządzania informacją, np. w zakresie tworzenia opracowań analityczno-syntetycznych trzeba posiadać tzw. potencjał analityczny. Przyjęto, że nie każdy posiada predyspozycje do postrzegania rzeczywistości w sposób analityczny i syntetyczny oraz do przeprowadzenia analizy strategicznej. Trzeba mieć do tego talent, inteligencję i intuicję. Traktując analizę jako stan ducha trudno sprowadzać ją tylko do opanowania formułek, technik analitycznych i sprawności technologicznych. Dlatego efekt pracy analityczno – syntetycznej w dużej mierze nosi znamiona sztuki. W konkluzji należy zaznaczyć, że zawyżona ocena skuteczności studentów w zakresie zarządzania informacją musi iść w parze z uświadomieniem im tego faktu, aby mogli podjąć działania zmierzające do opanowania konkretnych umiejętności informacyjnych i opanować je w sposób mistrzowski.

Słowa kluczowe:

zarządzanie informacją, kompetencje informacyjne, potencjał analityczny, proces analityczno-syntetyczny, edukacja, struktury wiedzy

Abstract

The article refers to the results of research conducted among students on the perceived by their own effectiveness in the field of individual information management and their actual competences in this area resulting from the assessment given to respondents on the basis of practical tasks performed. The analysis of the data did not confirm their effectiveness in terms of creating knowledge structures, categorizing, indexing, classifying, generalizing, synthesizing, labeling, etc., although in this area students rated their competences highly. It was assumed that this state is affected to a decisive extent by the functioning of young people in a world dominated by fragmentation, speed, immediacy, exterior, cult of newness, fluidity, multitasking. It was recognized that the ability to analyze and synthesize a problem is not a common or easy skill. It requires psychological, physical and intellectual predispositions to edit coherent, relevant and objective analytical documents that meet quality standards. In order to be able to master the art of information management, for example in the field of creating analytical and synthetic studies, you must have the so-called analytical potential. It was assumed that not everyone has a predisposition to perceive reality in an analytical and synthetic way and to conduct a strategic analysis. You need talent, intelligence and intuition. Treating analysis as a state of mind, it is difficult to reduce it only to mastering formulas, analytical techniques and technological skills. Therefore, the effect of analytical and synthetic work to a large extent bears the hallmarks of art. In conclusion, it should be noted that the over-estimation of student performance in information management must go hand in hand with making them aware of this fact so that they can take action to master specific information skills and master them in a masterly way.

Keywords:

information management, information competences, analytical potential, analytical and synthetic process, education, knowledge structures

Przewiń do góry Skip to content