UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Specjalizacja „Architektura informacji” w ramach programu kształcenia „Informatologia z biznesowym językiem angielskim” w Uniwersytecie Łódzkim w ocenie studentów

AIDA 3 / 9 – 10 czerwca 2022 r.

Mariola Antczak, Grzegorz Czapnik

Realizację kierunku „Informatologia z biznesowym językiem angielskim” w Uniwersytecie Łódzkim rozpoczęto w 2018 roku. Od tego czasu jego absolwentami zostały dwa roczniki studentów. W ramach kierunku prowadzone są dwie specjalizacje, w tym „Architektura informacji”. W kwietniu 2022 roku zapytano kończących edukację studentów kierunku o ich opinię na temat przedmiotów realizowanych w jego ramach, w tym – wspomnianej specjalizacji. Wybrano formę badań ilościowych – sondażu diagnostycznego. Respondenci wypowiedzieli się na temat przydatności treści realizowanych w ramach przedmiotów: 1/ na rynku pracy; 2/ do pracy naukowej, w tym: studiów i do przygotowania pracy dyplomowej; 3/ do samorozwoju (zwiększenia wiedzy ogólnej, rozwoju zainteresowań, inspiracji itp.). W referacie autorzy zaprezentują wyniki analizy zgromadzonych danych.

Scroll to Top
Skip to content