Indywidualne zarządzanie informacją przez studentów Informatologii z biznesowym językiem angielskim (Uniwersytet Łódzki) w świetle badań własnych

Mariola Antczak, Katarzyna Duda

Ze względu na różnorodne role oraz konteksty, w jakich występuje człowiek, można mówić o zdywersyfikowanych zbiorach informacji i czynnościach, które mają mu pomóc spełniać wyznaczone obowiązki i zadania. Chcąc uniknąć sytuacji, w której człowiek jest ofiarą takich zjawisk, jak zalew informacji czy przeciążenie informacyjne, zaczyna on stosować różne techniki i narzędzia pozwalające na organizację i zarządzanie nimi.

Przedmiotem badań było indywidualne zarządzanie informacją studentów „Informatologii z biznesowym językiem angielskim”, kierunku studiów realizowanego w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego od 2018 roku. Zagadnienie pracy z informacją odgrywa znaczącą rolę w codziennym życiu młodych ludzi zarówno, jeśli chodzi o sferę zawodową, edukacyjną, jak i prywatną. Wyznaczony, poznawczy cel badań, zrealizowano poprzez analizę wyników badań ilościowych, pozyskanych metodą sondażu diagnostycznego. Skupiono się na tym, aby zdiagnozować i scharakteryzować zachowania informacyjne studentów oraz problemy, na jakie napotykają w trakcie zarządzania informacją. Zwrócono uwagę między innymi na to, jakich narzędzi i aplikacji używają do przechowywania zgromadzonych informacji, w jaki sposób je systematyzują, jak je rozpowszechniają.

W ankiecie wzięło udział 28 osób, co stanowiło 97% populacji. Pozwoliło to stwierdzić z 95% pewnością, z wielkością frakcji wynoszącą 0,5 oraz 5% błędem maksymalnym, że uzyskane wyniki są reprezentatywne dla badanej zbiorowości.

Scroll to Top
Skip to content